1. Begrippen
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

Afnemer: De persoon of organisatie in wiens opdracht of voor wiens rekening Natuurlijk Inclusief® Producten of Diensten levert.
Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere (online) materialen inclusief beeldmateriaal waarvan de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Natuurlijk Inclusief®, die door Natuurlijk Inclusief® uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van software.
Diensten: Alle door Natuurlijk Inclusief® aangeboden (online) Diensten, waarover met Afnemer
/Opdrachtgever een Overeenkomst is gesloten of waarvoor een offerte is uitgebracht, bijvoorbeeld Opleidingen.
Gebruiksrecht: Het Gebruiksrecht bestaat uit het niet-exclusieve, herroepbare, beperkte, niet overdraagbare en niet-sub-licentieerbare recht op de Producten online en de daarin opgenomen Content.
Informatiesystemen: Digitale kennisbanken, webapplicaties, databestanden, modules en tools die Natuurlijk Inclusief® via internet, e-mail of via een andere vorm van datacommunicatie verstuurt of beschikbaar stelt.
Natuurlijk Inclusief®: ICQ-Natuurlijk Inclusief B.V. is statutair gevestigd in Apeldoorn en houdt in deze plaats ook kantoor. ICQ-Natuurlijk Inclusief B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89136284.
Opdrachtgever: de persoon of organisatie in wiens tekeningsbevoegde opdracht of voor wiens rekening Natuurlijk Inclusief® Producten of Diensten levert.
Opleidingen: Alle opleidingsProducten die Natuurlijk Inclusief® organiseert, waaronder – maar niet beperkt tot – open inschrijvingen, incompany Opleidingen, trainingen, actualiteitenbijeenkomsten en platforms.
Overeenkomst: Elke Overeenkomst over de levering van Producten en/of Diensten (i.g.v de laatste Overeenkomst van opdracht op grond van artikel 7:400 e.v. BW) tussen Natuurlijk Inclusief® en Afnemer / Opdrachtgever met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. Van de Overeenkomst maken deze algemene voorwaarden deel uit.
Overmacht: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen en waardoor een partij niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Producten: Alle door Natuurlijk Inclusief® aangeboden Producten.
Producten online: Alle door Natuurlijk Inclusief® aangeboden Producten en informatiesystemen bestaande uit het op afstand voor Afnemer beschikbaar maken van Content.
Schriftelijk: Ondertekend document (offerte), elektronisch of op papier, of een Overeenkomst of bericht per e-mail.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van, iedere aanbieding, uitgebrachte offerte en Overeenkomst die betrekking heeft op door Natuurlijk Inclusief® te leveren Producten en Diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van door Afnemer of Opdrachtgever gehanteerde (algemene) inkoop- of andere leveringsvoorwaarden, alsmede andere in de branche van Afnemer of Opdrachtgever gebruikelijke voorwaarden niet van toepassing zijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het door Afnemer of Opdrachtgever op enig moment verwijzen naar de door haar gehanteerde voorwaarden heeft geen rechtsgevolg, tenzij Natuurlijk Inclusief® deze expliciet en nadrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.3 Natuurlijk Inclusief® heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook t.a.v. (een) reeds afgesloten Overeenkomst(en) en vervangen de reeds bestaande algemene voorwaarden. Natuurlijk Inclusief® zal hierbij de redelijke belangen van haar Afnemer / Opdrachtgever in acht nemen. Wijzigingen treden in werking 30 (dertig) dagen na schriftelijke/digitale bekendmaking van de inhoud door Natuurlijk Inclusief® aan Afnemer / Opdrachtgever. Wijzigingen die objectief niet ten nadele van Afnemer / Opdrachtgever strekken, brengen niet met zich mee dat Afnemer / Opdrachtgever de Overeenkomst met Natuurlijk Inclusief® tussentijds kosteloos kan beëindigen als gevolg van de wijziging(en). Tussentijdse beëindigingen zijn niet mogelijk op basis van wijzigingen die een noodzakelijk gevolg zijn om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.

3. Totstandkoming en wijziging Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Natuurlijk Inclusief®, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Natuurlijk Inclusief® of door feitelijke uitvoering door Natuurlijk Inclusief® komt een Overeenkomst tot stand. Indien een offerte door Afnemer / Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Natuurlijk Inclusief® het recht binnen 2 (twee) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte te herroepen.
3.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of Overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, aantallen, percentages, rendementen en kleuren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Natuurlijk Inclusief®.
3.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Natuurlijk Inclusief® ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.

4. Uitvoering Overeenkomst en Diensten
4.1 Natuurlijk Inclusief® voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
4.2 In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, mag Natuurlijk Inclusief® deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.
4.3 Heeft Natuurlijk Inclusief® voor de uitvoering van een opdracht medewerkers van buiten de eigen
organisatie nodig, dan mag Natuurlijk Inclusief® deze hulp inroepen. Toestemming van de Afnemer / Opdrachtgever is niet nodig.
4.4 Bij wijzigingen of aanvullingen op verzoek van Afnemer / Opdrachtgever die tot gevolg hebben dat de omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden Overeenkomstig de tarieven van Natuurlijk Inclusief® die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.
4.5 In het geval Natuurlijk Inclusief® de dienst in fasen verleent, is Natuurlijk Inclusief® gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Afnemer / Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Gebruikmaking opgedane kennis en ervaring bij opdrachten
5.1 Natuurlijk Inclusief® mag de kennis en ervaring die zij opdoet tijdens de uitvoering van een opdracht gebruiken bij andere activiteiten en opdrachten die passen bij haar doelstelling.
5.2 Natuurlijk Inclusief® zal de goede naam van de Opdrachtgever of Afnemer niet schaden; niet bij de uitvoering van de opdracht en ook niet bij het gebruikmaken van de opgedane kennis en ervaring bij andere activiteiten en opdrachten.
5.3 Zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Natuurlijk Inclusief® toegestaan de naam van Afnemer of Opdrachtgever en/of haar Opdrachtgevers en/of opdrachten in (reclame/marketing)uitingen (op welke wijze dan ook) te gebruiken.

6. Opleidingen, bijeenkomsten open inschrijving en incompany trainingen
6.1 Natuurlijk Inclusief® behoudt zich het recht voor om te allen tijde in het programma van de opleiding organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen in het programma aan te brengen.
6.2 Natuurlijk Inclusief® behoudt zicht het recht voor het tijdstip, de datum, de locatie en de plaats van opleiding te wijzigen en aangekondigde sprekers of trainers te vervangen. Natuurlijk Inclusief® zal Afnemer / Opdrachtgever hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.3 Het is Afnemer / Opdrachtgever niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van Natuurlijk Inclusief® te
verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.
6.4 Het is Afnemer / Opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door Natuurlijk Inclusief®
verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplannen en/of verstrekte lesmaterialen zelf of in samenwerking met derde een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te verzorgen zonder voorafgaande toestemming van Natuurlijk Inclusief®.
6.5 Natuurlijk Inclusief® behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding door te schuiven of af te lasten.
6.6 Indien een opleiding van Natuurlijk Inclusief® is geaccrediteerd wordt het deelnemerscertificaat verstrekt als een deelnemer de gehele training heeft gevolgd.
6.7 Annulering van een opleiding door Afnemer / Opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.
6.8 Bij annulering meer dan 15 (vijftien) werkdagen voor aanvang van de betreffende opleiding, is Afnemer / Opdrachtgever niet gehouden enige kosten aan Natuurlijk Inclusief® te vergoeden.
6.9 Bij annulering minder dan 15 (vijftien) werkdagen voor aanvang van de betreffende opleiding,
is Afnemer Natuurlijk Inclusief® 100% (honderd procent) van het inschrijfgeld verschuldigd.
6.10 Als een deelnemer niet in staat is een opleiding bij te wonen, mag Afnemer een vervanger aan dezelfde laten deelnemen. Natuurlijk Inclusief® kan hiervoor administratiekosten in rekening brengen.
6.11 De artikelen 6.1, 6.2, 6.5 en 6.7 tot en met 6.10 gelden niet voor incompany trainingen.
6.12 Incompany trainingen kunnen niet worden geannuleerd. Incompany trainingen kunnen schriftelijk of per e-mail door de Afnemer worden verplaatst.
6.13 Bij verplaatsing meer dan 15 (vijftien) werkdagen voor aanvang van de incompany training, is Afnemer niet gehouden enige kosten aan Natuurlijk Inclusief® te vergoeden.
6.14 Bij verplaatsing minder dan 15 (vijftien) werkdagen voor aanvang van de incompany training, is Afnemer Natuurlijk Inclusief® 100% (honderd procent) van het geoffreerde bedrag verschuldigd.

7. Prijzen en betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij hierover schriftelijk een andere afspraak is gemaakt. De Afnemer / Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op Natuurlijk Inclusief® te verrekenen met de door Natuurlijk Inclusief® in rekening gebrachte bedragen.
7.2 Natuurlijk Inclusief® is gerechtigd de uitvoering van Diensten die zij voor de Afnemer / Opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de Afnemer / Opdrachtgever aan Natuurlijk Inclusief® verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
7.3 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Afnemer / Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Afnemer / Opdrachtgever is aan Natuurlijk Inclusief® vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW Bij berekening van de rente geldt een deel van een maand als een volle maand.
7.4 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Afnemer / Opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10% (tien procent) van de door de Afnemer / Opdrachtgever aan Natuurlijk Inclusief® verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, (met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd euro), ongeacht of Natuurlijk Inclusief® buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Natuurlijk Inclusief® om schadevergoeding te vorderen.
7.5 Onverminderd de overige rechten van Natuurlijk Inclusief® uit hoofde van dit artikel, is de Afnemer / Opdrachtgever jegens Natuurlijk Inclusief® gehouden om alle incassokosten waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand in- en buiten rechte en door wie ook verleend, volledig te vergoeden die Natuurlijk Inclusief® heeft moeten maken
7.6 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
7.7 Bent u met Natuurlijk Inclusief® een vergoeding per uur overeengekomen en duren de werkzaamheden die Natuurlijk Inclusief® voor u verricht een aantal maanden? Dan mag Natuurlijk Inclusief® u iedere maand een factuur sturen voor het aantal uur dat in de voorafgaande maand aan de werkzaamheden is besteed.
7.8 In het totaalbedrag zijn kosten zoals secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en materiaalkosten inbegrepen. Berekent Natuurlijk Inclusief® deze kosten apart, dan staat dat vermeld in de offerte of Overeenkomst.
7.9 Natuurlijk Inclusief® is gerechtigd binnen redelijke grenzen haar prijzen en tarieven tussentijds te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 20% (twintig procent) bedraagt, dan is de Opdrachtgever of Afnemer gerechtigd binnen 7 (zeven) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst per e-mail te beëindigen. De tot aan het moment van beëindiging verrichtte werkzaamheden voor Opdrachtgever of Afnemer dienen door Opdrachtgever of Afnemer aan Natuurlijk Inclusief® te allen tijde betaald te worden.

8. Eigendomsvoorbehoud en risico
8.1 Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Natuurlijk Inclusief®, totdat Afnemer alle bedragen die hij aan Natuurlijk Inclusief® verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
8.2 Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht.

9. Leveringstermijnen
9.1 Alle door Natuurlijk Inclusief® genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Natuurlijk Inclusief® spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
9.2 Natuurlijk Inclusief® is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer / Opdrachtgever niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening en risico van Afnemer.

10. Geheimhouding
10.1 Elke partij bij de Overeenkomst zal alle informatie over de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, en ook de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie.
10.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

11. Verwerking persoonsgegevens
11.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
11.2 In het privacy statement van Natuurlijk Inclusief®, te raadplegen op https://natuurlijkinclusief.nl/privacy-statement/,staat welke gegevens we verzamelen en hoe we daar mee om gaan.
11.3 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Natuurlijk Inclusief® houdt het recht op intellectuele en industriële eigendom en het auteursrecht op al haar bestanden, Diensten en Producten (waaronder geautomatiseerde informatiesystemen).
12.2 Het recht op intellectuele eigendom op door de Afnemer / Opdrachtgever aan een product (geautomatiseerde informatiesystemen) toegevoegde Content, blijft bij de Afnemer / Opdrachtgever.
12.3 Een Afnemer / Opdrachtgever mag alleen zelf van de bestanden, Diensten en Producten van Natuurlijk Inclusief® gebruikmaken. Is de Overeenkomst met Natuurlijk Inclusief® opgezegd, dan eindigt het recht van gebruik van bestanden, Diensten en Producten op de einddatum van de Overeenkomst.
12.4 Een bestand, dienst, product of geautomatiseerd informatiesysteem van Natuurlijk Inclusief® mag niet worden verveelvoudigd of op een andere manier worden openbaar gemaakt, waaronder begrepen het opslaan in enig bestand, zonder dat Natuurlijk Inclusief® daarvoor schriftelijk toestemming gegeven heeft.
12.5 Indien Natuurlijk Inclusief® schriftelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven voor het verveelvoudigen of openbaar maken van een bestand, dienst of product dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde dat vermeld wordt dat de rechten aan Natuurlijk Inclusief® toebehoren.
12.6 Natuurlijk Inclusief® krijgt het recht op het (her)gebruik van al het materiaal dat voor een opdracht,
Overeenkomst, cursus, training enzovoort is gemaakt, ook voor zover daarin onderzoeks- of
verwerking technische methodieken zijn neergelegd of toegepast.
12.7 Het is Afnemer / Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding over auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten in de Producten, Diensten of (geautomatiseerde) informatiesystemen te verwijderen of te wijzigen.
12.8 Een Afnemer / Opdrachtgever is verplicht degene aan wie hij dit materiaal geeft op de hoogte te brengen van deze rechten van Natuurlijk Inclusief®.
12.9 Indien Afnemer / Opdrachtgever en eventueel met haar samenwerkenden alléén of samen met derden, inbreuk pleegt op een of meerdere van de artikelen uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, verbeurt zij op dat moment aan Natuurlijk Inclusief® een (boete)bedrag van € 15.000,- (vijftienduizend euro) vermeerdert met € 500,- (vijfhonderd euro) voor elke dag dat zij in strijd met dit verbod handelt/handelen en onverminderd gehoudenheid tot betaling van alle verdere schade.

13. Reclames
13.1 Eventuele klachten over een door Natuurlijk Inclusief® geleverde product/dienst, dienen terstond door de Afnemer / Opdrachtgever aan Natuurlijk Inclusief® schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 (zeven) dagen na levering van de Diensten/Producten zijn verstreken, kan door de Afnemer / Opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.
13.2 Verplichtingen die Afnemer / Opdrachtgever heeft aan Natuurlijk Inclusief® moeten tijdig worden nakomen, ook al is er sprake van een klacht.
13.3 Indien en voor zover dwingend rechtelijke bepalingen die niet in de weg staan, verjaren alle (eventuele) vorderingen op Natuurlijk Inclusief®, door het verloop van 12 (twaalf) maanden, te rekenen vanaf de dag van het ontstaan van de vordering, zo ook vervalt elke vordering jegens Natuurlijk Inclusief® na het verstrijken van een termijn van 18 (achttien) maanden na het ontstaan van de vordering.

14. Garanties en vrijwaring
14.1 Elk gebruik van de Diensten, Content en/of Producten is voor risico verantwoordelijkheid van Afnemer / Opdrachtgever.
14.2 Afnemer / Opdrachtgever garandeert dat zij de Diensten, Content en/of Producten niet zal gebruiken:
a. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Natuurlijk Inclusief® of van
derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
b. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
c. in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
14.3 Afnemer / Opdrachtgever vrijwaart Natuurlijk Inclusief® tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer / Opdrachtgever.

15. Ontbinding en beëindiging
15.1 Natuurlijk Inclusief® mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer Afnemer / Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt, zijn faillissement is aangevraagd of zijn faillissement is uitgesproken, Afnemer / Opdrachtgever wordt of is geliquideerd of beëindigd, of in het geval Afnemer of Opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.
15.2 Natuurlijk Inclusief® heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer Afnemer / Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen.
15.3 Natuurlijk Inclusief® mag de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, opzeggen indien en vanaf het moment dat de dienst of het product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
15.4 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.
15.5 T.a.v. een eventuele ontbinding van een Overeenkomst, geldt dat over en weer reeds verrichte prestaties tot aan het moment van ontbinding, nimmer geraakt worden door voornoemde ontbinding.
15.6 Partijen hebben het recht de Overeenkomst bij schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, wanneer de wederpartij een beroep doet op Overmacht en de Overmacht langer dan 1 (één) maand geduurd heeft of zodra vaststaat dat deze langer dan 1 (één) maand zal duren

16. Aansprakelijkheid
16.1 Natuurlijk Inclusief® is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Afnemer / Opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Natuurlijk Inclusief®.
16.2 De totale aansprakelijkheid van Natuurlijk Inclusief® zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Natuurlijk Inclusief® aan de Afnemer / Opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
16.3 Natuurlijk Inclusief® is niet aansprakelijk voor enige schade, indien en voor zover de Afnemer / opdrachtnemer zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

17. Overig
17.1 Op deze algemene leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten en/of Diensten is Nederlands recht van toepassing. Internationale regelingen en verdragen worden uitgesloten.
17.2 Indien een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
17.3 Er is sprake van een geschil indien een van de partijen zich op het standpunt stelt dat dit het geval is. Alvorens een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, zullen partijen eerst in overleg treden. Indien dit binnen 1 (één) week, na melding van het geschil (per e-mail met ontvangstbevestiging) niet leidt tot een oplossing van het geschil, staat het partijen vrij het geschil aan de bevoegde rechter van de rechtbank voor te leggen.
17.4 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, onderliggende addenda, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Gelderland locatie Apeldoorn of Arnhem tenzij zulks op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling niet is toegestaan.
17.5 Het nalaten door één van de partijen om op enige tijd enige bepaling van de Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht rechten van de ene partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door de ene partij bij een schen¬ding van een verplichting van de andere partij impliceert niet het afstand doen door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten.
17.6 Deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst bevatten de gehele Overeenkomst tussen Afnemer / Opdrachtgever en Natuurlijk Inclusief® met betrekking tot de in de algemene voorwaarden en Overeenkomst omschreven Diensten.
17.7 Alle rechten- en verplichtingen verband houdende met dan wel voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en onderliggende Overeenkomst, die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven onverminderd van kracht, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de artikelen 10 en 12 van deze algemene voorwaarden.
17.8 Indien zich tussen Opdrachtgever en Natuurlijk Inclusief® een situatie voordoet, die niet in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is geregeld of onduidelijk is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden in de geest van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

14 april 2023