SROI voor overheden

Het SROI Expertisecentrum van Natuurlijk Inclusief® faciliteert overheden en marktpartijen in het bereiken van hun SROI-doelstellingen. Dit doen wij door onze expertise op het gebied van SROI en onze jarenlange werkervaring binnen zowel publieke als private partijen beschikbaar te stellen.

Wij bieden:
• Advies over eventueel nodige aanpassingen op het inkoopbeleid;
• Beleidsadvies op het gebied van SROI en inclusief werkgeverschap;
• Advies over de opname van de SROI-verplichting (vorm, hoogte) in de uitvraag;
• Hulp bij het beantwoorden van vragen over SROI door inschrijvers op een aanbesteding;
• Het maken van afspraken met opdrachtnemers;
• Het monitoren van de resultaten en terugkoppelen aan de verantwoordelijke;
• Het verzorgen van een evaluatie van de behaalde resultaten;
• Voorlichting en training op het gebied van SROI en doelgroepen;
• Stimuleren van interne ambassadeurs en positioneren van eigenaarschap.

SROI bij overheidsorganisaties
Steeds meer overheidsorganisaties geven vorm aan hun social return doelstellingen (SROI). Door het instrument SROI integraal toe te passen op alle aanbestedingen, krijgen werklozen (al dan niet met een kwetsbaarheid) meer kansen op de arbeidsmarkt en is het mogelijk invloed uit te oefenen op duurzaamheid en circulariteit. Als overheid hebt u een voorbeeldfunctie waar het de inzet op de inclusieve samenleving betreft. Met een goede SROI basisstructuur stimuleert u bedrijven om op toegankelijke wijze met impact te ondernemen en helpt u kwetsbare inwoners weer te participeren.

Binnen de samenwerking met overheden vallen ons een aantal zaken op:
• SROI is een onderwerp dat vaak blijft liggen omdat overheidsorganisaties moeite hebben met de positionering en integrale benadering;
• Het gebrek aan positionering leidt vaak tot een gebrek aan eigenaarschap;
• Hierdoor wordt, wanneer er wél een SROI-verplichting in de inkoopvoorwaarden wordt opgenomen, de daadwerkelijke invulling niet (goed) gemonitord waardoor resultaten uitblijven;
• Het SROI-proces aan de kant van de opdrachtnemer wordt onvoldoende gefaciliteerd waardoor het leveranciers niet of onvoldoende lukt hier vorm aan te geven;
• (Potentiële) leveranciers ervaren bij overheidsorganisaties weinig speelruimte de SROI in te vullen op een manier die bij hen past.

Door (nog) niet optimaal vorm te geven aan uw doelstellingen op het gebied van SROI ontneemt u uzelf als overheidsorganisatie, uw gevestigde (impact)bedrijven én de inwoner de kans meer te halen uit uw sociale doelen.

Het SROI Expertisecentrum helpt u bij:
1. Het creëren van bewustwording en draagvlak op het gebied van sociale impact bij verantwoordelijken binnen de inkoopketen;
2. Het scheppen van voldoende mogelijkheden voor SROI in het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden;
3. Het optimaliseren van het proces rondom SROI, in samenhang met uw leveranciers.

Hierdoor behaalt u de volgende resultaten:
1. Bewustwording en draagvlak
• Binnen de interne inkoopketen heeft men inzicht in de SROI doelgroep en haar mogelijkheden.
• Binnen de interne inkoopketen is men zich bewust van de voorbeeldfunctie die de overheid op het gebied van SROI heeft.
• Binnen de interne inkoopketen onderschrijft men het belang van sociale impact en draagt dit, intern en extern, uit.

2. SROI in beleid en inkoop
• Het SROI-beleid is scheppend in mogelijkheden, zowel intern als extern, en geeft hiermee blijk van de voorbeeldfunctie van de overheid.
• De inkoopvoorwaarden bieden ruimte voor een brede insteek van SROI door opdrachtnemers.
• U faciliteert uw opdrachtnemers bij het invullen van de SROI-verplichting door middel van advies en doorverwijzing naar ondersteuning.

3. Optimalisatie SROI proces
• Aannemende partijen voldoen aan de SROI-verplichting zoals beschreven in hun inkoopvoorwaarden.
• Eventuele uitdagingen worden tijdig gesignaleerd en verholpen.
• U heeft beschikking tot periodieke metingen van de voortgang op SROI en evalueert op basis van de bijbehorende rapportages.
• Indien nodig, worden uw inkoopvoorwaarden bijgesteld teneinde een effectieve aansluiting bij uw leveranciers te realiseren.

Indien gewenst kan het SROI Expertisecentrum de interne SROI processen beheren door middel van een loket functie. Zo benut u optimaal van de expertise van Natuurlijk Inclusief® terwijl u naar buiten vanuit de eigen organisatie adviseert.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe het SROI Expertisecentrum u kan helpen om uw SROI inspanningen op strategisch, tactisch en operationeel niveau naar een hoger plan te brengen? Neem dan contact op via sroi@natuurlijkinclusief.nl