Introductie

Dit Privacy Statement van Natuurlijk Inclusief® is van toepassing op al onze activiteiten.

Wij respecteren de privacy van alle personen die in contact komen met ons. Daarom zorgen wij er voor dat de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt, vertrouwelijk behandeld en verwerkt wordt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de uitvoering van haar missie: het bemiddelen van kandidaten, verwerkt Natuurlijk Inclusief® persoonsgegevens. Al onze verwerkingsactiviteiten zijn hierop gericht. Zonder deze (persoons) gegevens kunnen wij onze missie niet realiseren en onze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten

Voordat verder ingegaan wordt op de gegevensverwerking, willen wij u eerst wijzen op uw rechten:

 • ­Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om “vergeten” te worden. U mag uw toestemming intrekken. U kunt ons verzoeken (via beveiliging.privacy@natuurlijkinclusief.nl) om uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
 • Het recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: u heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Verwerking

Dit Privacy Statement gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. de volgende twee voorkomende situaties:

 • gegevens die Natuurlijk Inclusief® verwerkt van kandidaten (paragraaf 1);
 • gegevens die Natuurlijk Inclusief® verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

1. Gegevens die Natuurlijk Inclusief® verwerkt van kandidaten

Voor de uitvoering van haar missie: het bemiddelen van kandidaten t.b.v. primair voornamelijk het sociaal domein, verwerkt Natuurlijk Inclusief® persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan Natuurlijk Inclusief® beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan Natuurlijk Inclusief® heeft verstrekt, te weten:

 1. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 2. om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, contract, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
 3. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
 4. om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 5. om onze re-integratie verplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;
 6. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Natuurlijk Inclusief® aanbiedingen te kunnen doen;
 7. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 8. om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail, via een “online portaal”, via onze website of via een ander medium aan ons toestuurt. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Natuurlijk Inclusief® verwerkt onder meer de volgende gegevens:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs (in geval van werknemers), BSN (in geval van werknemers), (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning en aanvullende gegevens die te maken hebben met een eventuele screening.
Natuurlijk Inclusief® kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Natuurlijk Inclusief® uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Natuurlijk Inclusief® uw profiel of CV, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen. Natuurlijk Inclusief® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

2. Gegevens die Natuurlijk Inclusief® verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven.

Persoonsgegevens die Natuurlijk Inclusief® van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Natuurlijk Inclusief® verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

Natuurlijk Inclusief® kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Natuurlijk Inclusief® kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Natuurlijk Inclusief® uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Natuurlijk Inclusief® uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.
Natuurlijk Inclusief® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Natuurlijk Inclusief® spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Natuurlijk Inclusief®, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Natuurlijk Inclusief® kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Natuurlijk Inclusief® voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000 per gebeurtenis en maximaal € 10.000 per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Natuurlijk Inclusief® zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via email: beveiliging.privacy@natuurlijkinclusief.nl, dan wel per brief: Natuurlijk Inclusief®, t.a.v. Juridische Zaken, Deventerstraat 28, 7311 LW Apeldoorn) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Verwerkers van gegevens van Natuurlijk Inclusief®

Met alle partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomsten af. Daarmee zorgen wij ervoor dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop Natuurlijk Inclusief® uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar aan beveiliging.privacy@natuurlijkinclusief.nl dan wel per brief (Natuurlijk Inclusief®, t.a.v. Juridische Zaken, Deventerstraat 28, 7311 LW Apeldoorn). Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement

Natuurlijk Inclusief® kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar Privacy Statement is altijd via de Natuurlijk Inclusief® website te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd Privacy Statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit Privacy Statement.