Deelnamevoorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Natuurlijk Inclusief® betreffende de deelname aan congressen en conferenties

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door Natuurlijk Inclusief®.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Natuurlijk Inclusief® en de deelnemer komt tot stand door verzending van het online inschrijving- of aanmeldingsformulier, of door bevestiging door Natuurlijk Inclusief® aan de deelnemer van diens per e-mail ingezonden aanmelding of opdracht.

2.2 Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van Natuurlijk Inclusief® te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Natuurlijk Inclusief® en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3 Een deelnemer zoals in 2.1 bedoeld kan zowel een handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf.

2.4 Door zich in te schrijven, gaat de deelnemer een betalingsverplichting aan.

Artikel 3 – Facturering

3.1 De kosten voor een conferentie of congres worden vooraf gefactureerd. De factuur wordt direct bij inschrijving online voldaan.

3.2 Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Natuurlijk Inclusief® zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de conferentie of congresactiviteit. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

Artikel 4 – Annulering door de deelnemer

4.1 De deelnemer heeft het recht deelname aan een conferentie of congres te annuleren.

4.2 Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de deelnemer te worden bevestigd. Natuurlijk Inclusief® stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

4.3 Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan deelnemer kosteloos annuleren. Als de deelnemer al heeft betaald, ontvangt deelnemer de inschrijfgelden retour. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de conferentie boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

4.4 De bedenktijd van 14 dagen uit artikel 4.3 geldt niet voor online-bijeenkomsten. Op het moment dat de inloggegevens zijn verstuurd, kan er niet meer worden geannuleerd, is restitutie niet meer mogelijk en dient het gehele inschrijfbedrag te worden voldaan.

4.5 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de bijeenkomst kan kosteloos worden geannuleerd.

4.6 Bij annulering minder dan 4 weken voor de bijeenkomst is restitutie niet meer mogelijk en is deelnemer verplicht het gehele inschrijfbedrag te voldoen. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de schriftelijke annulering is verstuurd. De deelnemer kan zich wel kosteloos laten vervangen door een collega.

Artikel 5 – Tussentijdse beëindiging door de deelnemer

5.1 In geval de deelnemer na aanvang van een conferentie of congres de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de deelnemer verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 6 – Vervanging

6.1 De deelnemer kan in plaats van zichzelf in overleg een ander aan de conferentie of het congres laten deelnemen, alleen slechts indien de vervanging aan Natuurlijk Inclusief® wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit en de vervangende deelnemer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden indien deze aan de deelname worden gesteld.

6.2 Bij tussentijdse beëindiging bestaat niet het recht tot het zenden van een plaatsvervanger.

Artikel 7 – Annulering, uitstel en weigering door Natuurlijk Inclusief®

7.1 Natuurlijk Inclusief® behoudt zich het recht voor inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten aanzien van het programma. Dit houdt in dat de sprekers line-up kan worden aangepast. Bij eventuele wijzingen zal Natuurlijk Inclusief® alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen.

7.2 Natuurlijk Inclusief® behoudt zich het recht voor een conferentie of congres te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Natuurlijk Inclusief® voldoende reden aanwezig wordt geacht. Natuurlijk Inclusief® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Natuurlijk Inclusief® verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken.

7.3 Indien daartoe door Natuurlijk Incluisef® voldoende reden aanwezig wordt geacht, kan Natuurlijk Inclusief® besluiten (een gedeelte van) een conferentie of congres op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.

7.4 Bij datumwijziging van een conferentie of congres door Natuurlijk Inclusief® is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De deelnemer kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.

7.5 Eveneens heeft Natuurlijk Inclusief® om haar moverende redenen het recht een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Natuurlijk Inclusief® betaalde bedrag.

7.6 Bij wanbetaling heeft Natuurlijk Inclusief® het recht de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het conferentie- en congresprogramma van Natuurlijk Inclusief®.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Natuurlijk Inclusief® aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Natuurlijk Inclusief® wordt gedekt en tot maximaal de hoogte van het inschrijfgeld per deelnemer, waarmee de schade verband houdt.

8.2 Natuurlijk Inclusief® is niet aansprakelijk voor indirecte schade – calamiteiten, schade, ongevallen en de daaruit volgende gevolgschade, wanneer deze veroorzaakt of mogelijk gemaakt zijn door het handelen of verzuimen te handelen van derden of door overmacht.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 In geval van stillegging, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van een conferentie of congres als gevolg van overmacht worden de verplichtingen van Natuurlijk Inclusief® tot uitvoering van het evenement opgeschort.

9.2 Onder overmacht wordt – naast hetgeen daarover in de wet en in jurisprudentie is bepaald – verstaan: iedere onvoorziene omstandigheid waarmee Natuurlijk Inclusief® redelijkerwijs geen rekening heeft gehouden of behoefde te houden, waardoor de conferentie of het congres naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen doorgang kan vinden, zoals afgelasting dan wel stillegging op aanwijzing van de overheid, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, brand, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is).

9.3 In geval van afgelasting, stillegging, wijziging dan wel verplaatsing van een evenement als gevolg van overmacht, zal Natuurlijk Inclusief® alles doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om een passende oplossing te bieden. In het geval van overmacht is Natuurlijk Inclusief® niet gehouden tot schadeloosstelling en is artikel 7.4 niet van toepassing.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Als een deelnemer een klacht heeft over de inhoud of organisatie van een bijeenkomst dan kan hij of zij deze schriftelijk of per mail sturen aan Natuurlijk Inclusief® (zie Contact voor adresinformatie).

10.2 Eventuele klachten worden volgens de Klachtenregeling van Natuurlijk Inclusief® afgehandeld.

Artikel 11 – Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht op de verschillende congres-, masterclass- en workshopprogramma’s, video’s van de presentaties, alsmede het auteursrecht op alle informatie op de website natuurlijkinclusief.nl berust bij Natuurlijk Inclusief®. Het auteursrecht op de PowerPointpresentaties en pdf’s van de hand-outs van de verschillende presentaties berust bij de betreffende sprekers. Niets hiervan mag zonder schriftelijke toestemming van Natuurlijk Inclusief® of de betreffende spreker worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze.

Artikel 12 – Foto’s en beeldmateriaal

12.1 Tijdens bijeenkomsten kunnen er foto’s en/of opnames worden gemaakt die later worden gebruikt in de communicatie van het evenement. De gebruikersrechten van dit beeldmateriaal (het intellectueel eigendomsrecht) behoren toe aan Natuurlijk Inclusief®, bijgevolg kan dit materiaal zonder enige beperking worden gebruikt.

12.2 Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart de deelnemer zich akkoord met het feit dat er foto’s en of beelden van deelnemer kunnen worden gemaakt.

12.3 Indien deelnemer en derden niet akkoord gaan met het plaatsen van gemaakte foto’s en of beelden waarop hij/zij te identificeren is, kan er een verzoek worden ingediend tot het verwijderen van deze foto’s en of beelden door een mail te versturen naar: info@natuurlijkinclusief.nl.

Artikel 13 – Disclaimer

13.1 Hoewel alle congressen, workshops, masterclasses en presentaties met zorg worden samengesteld, aanvaarden de sprekers noch Natuurlijk Inclusief® enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van de congressen, workshops, masterclasses en presentaties.

Artikel 14 – Privacyverklaring

14.1 De noodzakelijke registratie van Natuurlijk Inclusief® beperkt zich tot contactgegevens (naam, adres, email en telefoon), bedrijfsnaam of werkgever en betaalgegevens.

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doelen:

– voor inschrijving voor en op de hoogte houden van een bijeenkomst,

– voor het verzenden van de nieuwsbrief.

14.2 Voor de verwerking van de in 14.1 genoemde gegevens maken wij gebruik van de diensten van twee externe partijen. Beide partijen zullen deze gegevens echter niet voor eigen doeleinden verwerken, noch verkopen of op een andere manier aan anderen beschikbaar stellen.

14.3 Natuurlijk Inclusief® gaat zorgvuldig om met de deelnemer gegevens en gebruikt deze alleen voor de uitvoering van de specifieke overeenkomst. Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

14.4 Natuurlijk Inclusief® stuurt nieuwsbrieven alleen aan mensen die zich hiervoor hebben aangemeld of die gebruik hebben gemaakt van onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee men zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

14.5 Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).