Kennisbank

Thema’s:

Participatie
Dagbesteding Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de dagbesteding. Dagbesteding beslaat een breed aanbod voor veel verschillende doelgroepen. Ook vallen de diverse vormen van dagbesteding onder verschillende wettelijke kaders: Wmo, Wlz en Participatiewet. Was het vroeger nog gebruikelijk dat inwoners die gebruik maakten van dagbesteding daar bleven zolang […]
Jeugd, Participatie, Wmo
Maatwerk Hoe levert u als professional in het sociaal domein maatwerk zonder willekeur? Het kan met de omgekeerde toets; een methodiek van Stimulansz die recht doet aan de Participatiewet, de Wmo 2015, de Wet schuldhulpverlening en de Jeugdwet. De toets is ook toepasbaar op wetten buiten het sociaal domein zoals de Onderwijswet en de Omgevingswet. […]
SROI
SROI-paragraaf Een aanbesteding bij de overheid gaat vaak gepaard met een SROI-paragraaf. Hierin vraagt de opdrachtgever aan de aanbestedende partij (de leverancier) om een deel van het bedrag om te zetten in maatschappelijke meerwaarde (Social Return On Investment). Dit kan voor de leverancier ingewikkeld zijn omdat de maatschappelijke activiteiten die worden gevraagd niet tot de […]
GGZ, Participatie
Hervormingsagenda Met de decentralisaties hebben gemeenten er een verantwoordelijkheid bij gekregen, terwijl er grote uitdagingen voor ons liggen. Het aantal meldingen verward gedrag neemt toe. Het aantal dak- en thuislozen eveneens. Voor mensen met een kwetsbaarheid, in het bijzonder mensen met een psychische kwetsbaarheid, is marginalisatie een reëel gevaar. Om deze uitdagingen het hoofd te […]
Jeugd, Onderwijs
In 2015 vond de decentralisatie plaats van het Sociaal Domein. De gemeenten werden onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet. Een jaar eerder, in 2014, ging de wet Passend Onderwijs in. Twee belangrijke gebeurtenissen die beiden omschreven worden als een transformatie. Wat betekent dat eigenlijk transformeren? Hoe werk je samen als uitvoerders van […]
Participatie
In de regio Arnhem wordt de werkwijze Activerend Werk ingezet om inwoners vanaf 16 jaar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om inwoners die niet zelfstandig vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren. Activerend Werk wordt als traject bij een werkgever ingezet door wijkcoaches van de gemeente. Doel van Activerend Werk Het doel […]
Participatie
Wanneer de uitkeringsconsulent het vermoeden heeft van uitkeringsfraude, kan deze de sociale recherche inschakelen voor een onderzoek. Dit vermoeden moet wel ergens op gebaseerd zijn. Een consulent heeft dan een melding gekregen of zelf tijdens een huisbezoek of administratieve controle ongeregeldheden waargenomen. Van uitkeringsfraude is sprake wanneer de uitkeringsgerechtigde zwart bijverdient, inkomsten uit werk niet […]
Participatie
Handhaving is onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van gemeenten. Het is een middel om randvoorwaarden te creëren, toezicht te houden op naleving van de regels en zo nodig deze naleving af te dwingen. Binnen gemeenten gaat het om fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Het beleid kan zowel in fysieke domein als het sociaal domein worden […]
MVO, Wmo
Dagbesteding Dagbesteding is een voorziening bedoeld voor mensen die zelf geen activiteiten (meer kunnen) ondernemen. Dit kan zijn omdat ze ouder zijn, omdat er sprake is van een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of van psychische problematiek. Met dagbesteding kunnen zij actief zijn, hebben zij een regelmatig dagritme en komen zij in contact met andere […]
MVO, Participatie
Arbeidsmatige dagbesteding Dagbesteding kan een manier zijn voor mensen om terug te keren naar (betaald) werk; dit noemen we arbeidsmatige dagbesteding. De arbeidsmatige dagbesteding biedt op dit moment werk aan ongeveer 50.000 mensen met een somatische, psychogeriatrische, psychiatrische, verstandelijke of zintuiglijke beperking. De activiteiten dragen bij aan structuur, arbeidsritme en (sociale) zelfredzaamheid en helpen kwetsbare […]
Participatie
Het Het Talentenspel; een bijzondere ‘tool’ binnen het Sociaal Domein. In verschillende gemeenten en binnen het UWV wordt deze bijzondere methodiek ingezet om mensen die zijn uitgevallen en/of met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. Middels dit korte en zeer intensieve coachingstraject onder de naam ‘TALENT-EN-KRACHT’ wordt de deelnemer aangesproken en uitgenodigd om de regie […]