Natuurlijk Inclusief® is het meest bekend om onze D&I Versneller, maar wist je dat wij ook onderzoek doen? Onze aangesloten onderzoekers en adviseurs worden regelmatig ingezet voor het uitvoeren van een impactmeting, het doen van een discriminatieonderzoek en het ondersteunen van gemeenten bij het meten van impact.

Gemeenten helpen we met het inrichten van een goede sturingsfilosofie en meetbare impactdoelen. Nog veel te vaak wordt de raad geïnformeerd over cijfers zonder dat de daadwerkelijke impact duidelijk wordt. Het is voor gemeenten moeilijk binnen het Sociaal Domein de effecten op de lange termijn in kaart te brengen en om integrale verbindingen te maken tussen de beleidsterreinen binnen dit domein. Dit betekent dat gemeenten moeilijk of niet de werkelijke resultaten van hun doelen inzichtelijk kunnen maken. Daarbij worden gemeenteraden overspoeld met data, maar krijgen zij weinig sturingsinformatie. Dus ook aan deze kant kan slecht op de beleidsdoelen worden gestuurd. Dat is jammer want wanneer de effecten van beleid beter zichtbaar zijn en integraal worden benaderd, zijn de resultaten er ook naar. Wij helpen gemeenten met het inrichten van een goede monitor die leidt tot beter inzicht in en uiteindelijk ook effectiever beleid, niet in de laatste plaats omdat dit kosten bespaart.

Bij diverse organisaties voeren we onderzoek uit naar aanleiding van meldingen van discriminatie. Er wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van discriminatie en wat de benodigde vervolgstappen kunnen zijn. Soms blijkt er geen sprake te zijn van discriminatie, maar wel van bijvoorbeeld een pestcultuur. Onze ervaren onderzoekers bieden naast een onderzoekrapportage ook adviezen en een plan van aanpak hoe met de situatie om te gaan. Een vervolgstap kan zijn dat Natuurlijk Inclusief® de zorginstelling helpt de toxische omgeving aan te pakken en stappen te zetten naar een veilige en inclusieve werkomgeving.

Een heel ander type onderzoek voerden we uit bij een organisatie die zich richt op herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij wilden de impact van hun activiteiten meten om de gemeente waaronder zij vielen te kunnen aantonen wat de waarde van die activiteiten zijn. In eerste instantie dachten we aan een impact meting op basis van de SROI-methode, maar vanwege de kwetsbaarheid van een deel van de doelgroep was dit niet mogelijk. We ontwierpen een impactonderzoek op maat en maakten hierbij gebruik van de Theory of Change (verandertheorie). Uitkomst was een rapportage waarover de organisatie met de gemeente en andere partners in gesprek konden.

Impact meten kan ook op een andere manier. Zo zijn we betrokken bij een project waar de subsidieverlener een beeld wil krijgen van de maatschappelijke kosten en baten. In feite willen ze weten of het geld dat naar het project gaat, wordt terugverdiend. Het onderzoek zetten we zo op dat er drie uitkomsten zijn: hoeveel geld er meetbaar wordt bespaard, de besparingen die we aannemelijk kunnen maken en wat de maatschappelijke impact is. Om dit te kunnen onderzoeken moet je een aantal scenario’s schetsen met de vraag: welke kosten zouden worden gemaakt zonder de interventies uit dit project? De onderbouwing die uit het onderzoek voortkomt helpt de subsidieverstrekker bepalen om wel of niet met dit project door te gaan.

Organisaties die willen bijdragen aan maatschappelijke doelen kunnen ook voor, tijdens of na een project, traject of activiteit onderzoeken of deze ook daadwerkelijk worden behaald. Natuurlijk Inclusief® helpt ze hierbij. Ook wanneer een hele organisatie wordt onderzocht of een of meerdere afdelingen is onze werkwijze helpend in het verkrijgen van dit inzicht. Naast de verschillende methoden en meetinstrumenten die we gebruiken, hebben we ook een omvangrijk netwerk op dit gebied. Niet in de laatste plaats vanuit onze deelname aan de City Deal Impact Ondernemen. Mochten al onze onderzoekers vol zitten op het moment dat een opdrachtgever een onderzoek wil laten uitvoeren, dan schakelen we met onze partners. Zo hoeven we nooit ‘nee’ te verkopen én kunnen we kwaliteit blijven garanderen.

Meer weten over de onderzoeken die we doen en de impact die we meten? Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan via info@natuurlijkinclusief.nl.