Veel organisaties die met het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun bedrijfsomgeving aan de slag willen gaan, focussen zich in eerste instantie vaak op het vergroten van de diversiteit in het personeelsbestand. En dat is een mooi doel. Veel organisaties willen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit, die we ook in de maatschappij terugzien. Ook is er veel onderzoek dat aantoont dat diverse teams veel innovatiever en creatiever zijn. Daardoor wordt de prestatie van bedrijven positief beïnvloed.

Diversiteit & InclusieEchter betekent het vergroten van diversiteit binnen een team niet meteen dat je als organisatie inclusief bent. Vaak worden deze termen door elkaar gehaald of als synoniem gebruikt. Maar diversiteit is niks zonder inclusie.

Voor de helderheid: Als we over diversiteit spreken gaat het simpelweg om de verschillen tussen mensen: Bijvoorbeeld op basis van sekse, gender, etnisch-culturele afkomst, geloofsovertuiging, persoonlijkheid, etc. Als we over inclusiviteit spreken wordt het wat complexer. Inclusiviteit is minder tastbaar, omdat het om gedrag gaat. Het gaat erom hoe wij, door de manier hoe we onze bedrijfsprocessen inrichten, hoe we spreken en hoe we ons gedragen, ervoor kunnen zorgen dat we deze verschillen kunnen faciliteren. Zodat iedereen, ongeacht hun identiteit, zich gerespecteerd en veilig voelt om zichzelf te zijn.

Het gaat erom een omgeving te creëren waar iedereen dezelfde mogelijkheden en kansen krijgt om mee te doen. Het gaat dus om de cultuur binnen een organisatie. Een inclusieve werkcultuur creëren vraagt geduld, openheid maar ook dat we met elkaar in gesprek gaan over wat er nodig is zodat iedereen zich thuis voelt in een bedrijf. En dat kost tijd, maar is essentieel als organisaties de diversiteit die ze willen aantrekken ook willen behouden.

Daarom benadrukken wij vanuit Natuurlijk Inclusief® altijd graag dat het focussen en werken aan het fundament – dus de waarden en het gedrag binnen een organisatie – misschien nog belangrijker is dan alleen maar het sturen op een divers personeelsbestand. Alleen als je als organisatie ook ervoor zorgt dat je een omgeving creëert die ruimte geeft voor verschillende perspectieven, waar iedereen op een gelijkwaardige manier aan mag deelnemen en zich thuis voelt, zorg je ervoor dat het diverse talent dat je aantrekt ook blijft!

Klik hier voor meer informatie over onze aanpak!