Dagbesteding

Dagbesteding

Dagbesteding is een voorziening bedoeld voor mensen die zelf geen activiteiten (meer kunnen) ondernemen. Dit kan zijn omdat ze ouder zijn, omdat er sprake is van een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of van psychische problematiek. Met dagbesteding kunnen zij actief zijn, hebben zij een regelmatig dagritme en komen zij in contact met andere mensen. Dagbesteding kan bestaan uit het maken van producten, een recreatieve bezigheid en het oefenen van vaardigheden zoals boodschappen doen en met geld leren omgaan. Ook wordt dagbesteding ingezet om mantelzorgers te ontlasten zodat bijvoorbeeld een dementerende partner langer thuis kan blijven wonen.

Maatwerkvoorziening

Dagbesteding kan worden uitgevoerd als maatwerkvoorziening. Dit gaat gepaard met een indicatie en met een budget en vaak een eigen bijdrage voor de deelnemer. De indicering wordt, bij lichte of matige beperkingen, via het Wmo-loket van een gemeente of Sociaal Wijkteam gedaan. Wanneer de deelnemer aan dagbesteding 24 uur zorg nodig heeft, gaat de indicering via de Wlz . Er zijn vaak speciale vormen van dagbesteding voor ouderen of mensen met een beperking. Ook GGZ-instellingen bieden dagbesteding voor hun cliënten.

Mensen kunnen ook gebruik maken van een algemene voorziening die dagbesteding biedt. Hiervoor is geen indicatie nodig; de voorziening wordt collectief gefinancierd. De laatste jaren wordt door verschillende gemeenten ingezet op terugdringen van het aantal maatwerkvoorzieningen en het stimuleren van algemene voorzieningen. Een algemene voorziening is vaak vrij toegankelijk en registreert haar deelnemers niet. Hierdoor is het lastig te meten hoeveel mensen nu daadwerkelijk van dagbesteding gebruik maakt.

Dagbesteding en corona

De coronamaatregelen hebben ook invloed op de dagbesteding. Daarom biedt de Rijksoverheid op haar website de handreiking ‘Dagbesteding in coronatijd’: Dagbesteding in coronatijd | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Bronnen:

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (2020). Informatie langdurige zorg en ondersteuning [databank]. Geraadpleegd op

Dagbesteding voor volwassenen | Ontspanning en dagbesteding | Informatie langdurige zorg

Meer informatie over dagbesteding vind je hier:

Dagbesteding: zinvol meedoen in de samenleving | UWV Perspectief

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

Dagbesteding kan een manier zijn voor mensen om terug te keren naar (betaald) werk; dit noemen we arbeidsmatige dagbesteding. De arbeidsmatige dagbesteding biedt op dit moment werk aan ongeveer 50.000 mensen met een somatische, psychogeriatrische, psychiatrische, verstandelijke of zintuiglijke beperking. De activiteiten dragen bij aan structuur, arbeidsritme en (sociale) zelfredzaamheid en helpen kwetsbare mensen, waar mogelijk, in te stromen op de arbeidsmarkt.

Wmo-indicatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan dat arbeidsmatige dagbesteding bedoeld is voor mensen die veel begeleiding nodig hebben bij het werk. Inwoners die dit betreft kunnen een beroep doen op ondersteuning. Mensen met lichte of matige beperkingen vragen een Wmo-indicatie aan. Voor mensen met ernstige beperkingen is (arbeidsmatige) dagbesteding onderdeel van de Wlz-zorg.

Het doel van arbeidsmatige dagbesteding is om mensen zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Het gaat om werk met veel begeleiding in bijvoorbeeld de groenvoorziening, in een kantine of zorgboerderij. Arbeidsmatige dagbesteding biedt structuur en invulling van de dag. Het kan ook een manier zijn om de kans op een reguliere baan te vergroten.

Uitvoering Wmo en Participatiewet

Sinds 2015 zijn gemeenten zowel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo als de Participatiewet. Binnen de Participatiewet valt onder andere de groep mensen die in aanmerking komt voor beschut werk. Onder de Wmo valt de arbeidsmatige dagbesteding, waarmee het beschut werk veel overeenkomsten vertoont. Je zou kunnen zeggen dat mensen die aan de ‘onderkant’ van beschut werk werkzaam zijn, werk uitvoeren die vergelijkbaar is met de ‘bovenkant’ van arbeidsmatige dagbesteding.

Door deze scheiding en door de veelheid aan soorten dagbesteding met verschillende regels is doorstroom en uitstroom complex. Dit heeft onder andere te maken met de verschillende regelingen met ieder eigen toetsingscriteria, de diverse financieringsstromen en de vele aanbieders die de regelingen uitvoeren. Om gemeenten op weg te helpen doet Movisie onderzoek naar Simpel Switchen – een manier om doorstroom makkelijker te maken en om belemmeringen aan te pakken (Movisie, 2020).

Bronnen:

Movisie. (2020). Arbeidsmatige dagbesteding [databank]. Geraadpleegd op https://www.movisie.nl/arbeidsmatige-dagbesteding

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. (2020). Hulp bij werk vinden [databank]. Geraadpleegd op https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/h/hulp-bij-werk-vinden/werk-als-dagbesteding

Meer weten over arbeidsmatige dagbesteding:

Dagbesteding: zinvol meedoen in de samenleving | UWV Perspectief